Põhikiri


            EESTI SOOME KEELE ÕPETAJATE SELTSI PÕHIKIRI


I.                    ÜLDSÄTTED

1.1.            Soome keele õpetajate seltsi (edaspidi Selts) nimetus on eesti
keeles Eesti Soome Keele Õpetajate Selts (lühendina ESKÕS) ja  soome keeles Viron suomen opettajien seura.

1.2.            Selts on soome keele õpetamisega tegelevate isikute vabatahtlik
ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatia ja omaalgatuse põhimõttel. Selts on asutatud 14.05.1993.

1.3.            Seltsi eesmärkideks on:
-          edendada soome keele õpetamist Eestis;
-          tõsta Seltsi liikmete kvalifikatsiooni ja kaitsta nende kutsehuve;
-          luua kontakte soome keelt ja kultuuri arendavate ja tutvustavate organisatsioonidega Eestis ja Soomes;
-          võimaldada Seltsi liikmetele tegutsemis- ja suhtlemisrõõmu.

1.4.            Eesmärkide saavutamiseks Selts:
-          teeb ettepanekuid soome keele õpetamise paremaks korraldamiseks;
-          võtab osa õppekirjanduse loomisest, käsikirjade retsenseerimisest ja ainekavade väljatöötamisest;
-          hangib ja levitab õppekirjandust ning didaktilisi materjale;
-          otsib võimalusi suunata Seltsi liikmeid kursustele, seminaridele ja konverentsidele;
-          taotleb Seltsi liikmetele stipendiume, preemiaid jne;
-          esitab Seltsi liikmeid atesteerimiseks;
-          organiseerib koosolekuid ja muid üritusi Seltsi liikmetele.

1.5.            Oma tegevuse arendamiseks võib Selts:
-          sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja
    üksikisikutega;
-          võtta vastu kingitusi, annetusi, sponsorisummasid, saada krediiti ja
laenu Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
-          koguda liikmemakse.

1.6.            Seltsil on oma pitsat.

1.7.            Seltsil on oma tegevuses juriidilise isiku õigused ja kohustused.

II.                  SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.            Seltsi liikmeks võib astuda iga Eesti soome keele õpetaja või isik, kelle
kutsetegevus on seotud soome keele ja kultuuri tutvustamisega;

2.2.            Seltsi liikmeks võetakse isikliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega;

2.3.            Liikmeks astuja loetakse liikmeks vastuvõtu otsuse tegemise päevast.
Seltsi liikmetel on õigus:
-          võtta osa seltsi üritustest;
-          valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
-          esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevuse asjus.

2.4.            Seltsi liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks ja tähtajalised
liikmemaksud, mille suuruse määrab üldkoosolek.

    III. SELTSI KORRALDUS JA JUHTIMINE

3.1.            Seltsi juhtorganiteks on üldkoosolek, 5-liikmeline juhatus ja revident.  Juhatus ja revident valitakse üldkoosolekul Seltsi liikmete hulgast.

3.2.            Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ ja toimub kaks korda aastas  (sügisel ja kevadel). Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel pooleks on otsustav Seltsi esimehe hääl.

3.3.            Üldkoosolekust tuleb seltsi liikmetele teatada vähemalt kaks nädalat enne koosoleku päeva.

3.4.            Seltsi üldkoosolek:
-          võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi;
-          valib Seltsi esimehe;
-          määrab juhatuse suuruse ja valib aastaks juhatuse ja revidendi;
-          määrab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse;
-          arutab ja lahendab Seltsi tegevuse põhiküsimusi;
-          kuulab ära ja kinnitab Seltsi juhatuse ja revidendi aruande;
-          otsustab Seltsi laialisaatmise;

Seltsi üldkoosoleku ettepanekud ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja need protokollitakse.

3.5.            Seltsi juhatus:
-          valitakse üldkoosolekul üheks aastaks;
-          valib Seltsi aseesimehe;
-          esindab Seltsi ja juhib Seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
-          viib ellu üldkoosoleku otsuseid ja soovitusi, vajaduse korral võtab vastu täiendavaid otsuseid;
-          koostab ja kinnitab iga-aastase eelarve ning jälgib selle täitmist;
-          on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt pool juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel pooleks otsustab Seltsi esimehe hääl;
-          peab arvestust Seltsi liikmete kohta, võtab vastu sisseastumis- ja liikmemakse;
-          kutsub kokku Seltsi koosolekud ja valmistab need ette;
-          käsutab Seltsi rahalisi vahendeid ja määrab allkirjaõigusega isikud.

3.6.            Seltsi finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosolekul Seltsi liikmete hulgast revident üheks aastaks. Revident viib läbi Seltsi finantsmajandusliku tegevuse revideerimise, koostab  revisjoni aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

3.7.            Selts peab oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust ja maksab makse kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud korras.

IV.   SELTSIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAINE

4.1.            Seltsi liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda. Seltsist väljaastumise avaldus rahuldatakse ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast.

4.2.            Seltsi liige, kes on mõjuva põhjuseta jätnud liikmemaksu järgmise kalendriaasta jooksul maksmata, loetakse Seltsist lahkunuks.

4.3.            Seltsist lahkunud isikuile sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

    V. SELTSI MAJANDAMINE

 5.1.   Seltsi majandusliku aluse moodustavad sisseastumis- ja liikmemaksud,
              Seltsi ürituste tulud; ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja kodanike
              vabatahtlikud annetused ning muud laekumised.

 VI. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1.            Selts lõpetab oma tegevuse, kui üldkoosolek langetab vähemalt 2/3 liikmete toetusel sellekohase otsuse.

6.2.            Seltsi likvideerimisel allesjäänud vahendite ja vara saatuse otsustab üldkoosolek.