PÕHIKIRI 

alates 21.04.2018 

I                ÜLDSÄTTED

1.1.             Eesti Soome Keele Õpetajate Selts (edaspidi Selts) on soome keele õpetamisega tegelevate füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. Seltsi eestikeelne lühend on ESKÕS ja soomekeelne nimetus on Viron suomen opettajien seura. Selts on asutatud 14.05.1993. 

1.2.           Seltsi tegevused toimuvad kokkuleppeliselt üle Eesti. Seltsi postiaadress on Soome Instituudi kontor: Harju 1, Tallinn 10146.  

1.3.           Seltsi põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (2008) järgi on 85591 Keeleõpe. 

1.4.           Seltsi eesmärgid on:
-          edendada soome keele õpetamist Eestis ja teavitada sellest avalikkust;
-          korraldada Seltsi liikmetele täiendõpet ja kaitsta nende õpetustegevusega seotud huve avalikkuse ees;
-          teha koostööd soome keelt ja kultuuri arendavate ja tutvustavate organisatsioonidega Eestis ja Soomes;
-          võimaldada Seltsi liikmetele tegutsemis- ja suhtlemisrõõmu. 

1.5.           Oma tegevuse arendamiseks võib Selts:
-         sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega;
-         võtta vastu kingitusi, annetusi ja sponsorisummasid;            koguda sisseastumis- ja liikmemakse. 

1.6.           Seltsil on oma pitsat. 

1.7.             Seltsil on oma tegevuses eraõigusliku juriidilise isiku, täpsemalt mittetulundusühingu õigused ja kohustused. 

II               SELTSI LIIKMED 

2.1.           Seltsi liikmeks võib astuda iga Eestis tegutsev soome keele õpetaja või isik, kelle tegevus on seotud soome keele ja kultuuri tutvustamisega Eestis. 

2.2.           Seltsi liikmeks võetakse isikliku avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega. 

2.3.           Juhatuse otsus liikmeks vastuvõtmise kohta jõustub siis, kui liikmekandidaat tasub sisseastumismaksu ja jooksva majandusaasta liikmemaksu.  

2.4.           Seltsi liikmetel on kohustus tasuda liikmemaks Seltsi majandusaasta kolme esimese kuu jooksul. Juhatus peab Seltsi liikmete üle arvestust liikmemaksude laekumise põhjal. 

2.5.           Seltsi liige, kes on meeldetuletustest hoolimata jätnud mõjuva põhjuseta liikmemaksu kalendriaasta esimese kolme kuu jooksul maksmata, loetakse Seltsist lahkunuks. 

2.6.           Seltsi liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Otsusest teatatakse isikule kirjalikult. 

2.7.           Seltsist lahkunud isikuile sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. 

2.8.           Seltsi liikmetel on õigus: 

-          võtta nii korraldaja kui ka sihtrühmana osa Seltsi korraldatavatest sündmustest;
-          valida üldkoosolekul Seltsi juhatus ja olla valitud juhatusse;
-          esitada üldkoosoleku päevakorda ettepanekuid Seltsi tegevuse tõhustamiseks ja osaleda hääletustel;

-         saada juhatuselt selgitusi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;

-         astuda juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja. 

III            SELTSI JUHTIMINE 

3.1.           Seltsi juhtorganid on Seltsi liikmete üldkoosolek ja 3-5 liikmeline juhatus, seal hulgas Seltsi esimees.   

3.2.           Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja protokollitakse. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav Seltsi esimehe hääl.  

3.3.           Juhatus teavitab seltsi liikmeid üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ning päevakorrast vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. 

3.4.           Seltsi üldkoosolek: 

-         koguneb juhatuse kutsel vajadusel, kuid vähemalt üks kord aastas;

-         valib kolmeks aastaks Seltsi juhatuse liikmed ja Seltsi esimehe;
-         määrab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse;

-          arutab ja otsustab Seltsi tegevusega seotud küsimusi;
-          kuulab ära ja kinnitab Seltsi juhatuse aruanded, sealhulgas majandusaasta aruande;

-         teeb vajadusel muudatusi Seltsi põhikirjas ja kinnitab uue põhikirjaversiooni; põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

-          otsustab Seltsi laialisaatmise.

3.5.           Seltsi juhatus: 

-          esindab Seltsi ja juhib Seltsi tegevust üldkoosolekutevahelisel ajal;
-          hoiab Seltsi aktiivse ja toimivana, vastutab liikmeid kaasavate projektide ja sündmuste eest;

-          kutsub kokku Seltsi koosolekud, valmistab need ette ja protokollib;

-          viib ellu üldkoosoleku otsuseid ja soovitusi, vajadusel võtab vastu täiendavaid otsuseid; töövormiks on juhatuse koosolek;

-          on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa esimees ja vähemalt kaks kolmandikku juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;

-          võib juhatuse koosolekuid pidada kaasaegseid infotehnoloogia võimalusi kasutades;

-         võib otsuse vastu võtta juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed;
-         korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele;

-          koostab ja kinnitab iga-aastase eelarve ning käsutab Seltsi rahalisi vahendeid;

-          koostab ja kinnitab Seltsi tegevuskava, mis lähtub Seltsi eesmärkidest;

-          võtab vastu sisseastumis- ja liikmemakse;

-          saadab liikmete meililisti vähemalt kaks meeldetuletuskirja liikmemaksu tasumise kohustusest;

-          peab liikmemaksude laekumise põhjal arvestust Seltsi liikmete üle ja uuendab andmeid igal aastal 1. aprilliks;

-         annab liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;

-          tunnustab silmapaistvaid liikmeid või endisi liikmeid Seltsi Auliikme staatusega.  

3.6.           Seltsi esimees: 

-       valitakse ametisse isiklikul nõusolekul; üldkoosoleku otsusega võib esimees olla ametis korduvalt;

-       koordineerib ja kontrollib juhatuse tööd;

-       vastutab Seltis kohta käivate andmete õigeaegse uuendamise eest Äriregistri ettevõtjaportaalis;

-       peab oma kohustusi täitma esimehelt tavaliselt oodatava hoolsusega;

-        võib esindada Seltsi üksinda.  

3.7.           Juhatuse liikmed: 

-       valitakse ametisse isiklikul nõusolekul;

-       võivad üldkoosoleku otsusega olla ametis pikemalt kui kolm aastat, aga kogenud liikmete kõrvale on soovitav võtta uusi liikmeid vähemalt üle kolme aasta;

-       peavad oma kohustusi täitma juhatuse liikmetelt tavaliselt oodatava hoolsusega;

-        võivad esimehe volitusel esindada Seltsi üksinda. 

3.8.           Seltsi ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek.  

3.9.           Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liige võib soovi korral juhatusest tagasi astuda, andes soovist teada lähimal üldkoosolekut, kus valitakse tema asemele uus juhatuse liige.  

IV              SELTSI MAJANDAMINE 

4.1.           Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta (1. jaanuarist 31. detsembrini). 

4.2.           Seltsi majandusliku aluse moodustavad sisseastumis- ja liikmemaksud, Seltsi korraldatud sündmuste tulud; ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja kodanike annetused, projektitoetused ning muud laekumised. 

4.3.           Seltsi juhatus peab Äriregistrile esitama majandusaasta aruande hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks. Aruande koostamisel võib kasutada raamatupidamisteenust.   

V                SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE 

5.1.           Selts lõpetab oma tegevuse, kui üldkoosolek langetab vähemalt 2/3 liikmete toetusel sellekohase otsuse. 

5.2.           Seltsi likvideerimisel allesjäänud vahendite ja vara jagamise otsustab üldkoosolek. 

* Käesolev põhikirjaversioon on järjekorras teine. See kinnitati 21.04.2018 üldkoosolekul Narvas ja sellega asendati 1990. aastatel valminud esimene põhikiri.